Köp biljetter online
Miljöskydd

Fartyg som drivs av "Polska Żegluga Bałtycka" är miljövänliga; vi uppfyller alla villkor och bestämmelser uppsatta av Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO) för de speciella havsområden dit Östersjön räknas samt EU:s lagstiftning gällande hamnar.

Polferries färjor använder högkvalitativt bränsle med mycket låg svavelhalt. Vi anstränger oss för att uppfylla de lokala föreskrifter som råder i de polska och svenska hamnar där våra färjor vistas.

Allt avfall och förbrukat material undanskaffas i hamnen.

Vi överväger ytterligare miljöbevarande insatser i form av anpassning av våra fartyg till strömförsörjning från fastlandet, vilket väsentligen skulle minska utsläpp av växthusgaser och buller. ISM-koden (Systemet för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening av den marina miljön), rutinartat införd på våra färjor, garanterar säker navigering och miljöskydd.