Kup bilet ON-LINE
Przed podróżą

- kiedy najlepiej  zarezerwować podróż?

- jakie dane są potrzebne w momencie dokonania rezerwacji ?

- co to jest bilet pasażerski ?

- jakie dokumenty należy posiadać podczas odprawy pasażerskiej?

- jak wcześnie należy zgłosić się do odprawy pasażerskiej?

- czy samochody z instalacją  gazową są dopuszczone do podróży promem?

- czy możliwa jest podróż ze zwierzęciem domowym?

- nie otrzymałem potwierdzenia  rezerwacji internetowej, co robić?

- chciałbym zmienić datę podróży w rezerwacji wykonanej samodzielnie (w systemie on-line)

- jak długo jest ważny bilet promowy ?

- chcę zrezygnować z podróży (lub jej części)  i zwrócić bilet zakupiony  on-line - jak postąpić?

- chcę zrezygnować z podróży (lub jej części)  i zwrócić bilet opłacony przelewem na konto PŻB S.A.   lub wykupiony w oddziale Polferries  - jak postąpić?

 

- kiedy najlepiej  zarezerwować podróż?

Z uwagi na ograniczone zasoby promów, usługi należy zarezerwować po podjęciu decyzji o planowanej podróży, im wcześniej tym większa gwarancja dostępności miejsc. Zalecane jest dokonanie rezerwacji dla wszystkich rodzajów usług przewozowych nie później niż 24 godziny przed planowaną datą podróży. W przypadku ofert specjalnych wcześniejsza rezerwacja jest warunkiem skorzystania z oferty.

 

- jakie dane są potrzebne w momencie dokonania rezerwacji ?

Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania imion i nazwisk, dat urodzenia (w tym dzieci i niemowląt), płci i obywatelstwa pasażerów w momencie dokonywania rezerwacji. Imię i nazwisko pasażera widniejące na dokumentach podróży musi zawsze być identyczne z danymi pasażera w dokumentach stwierdzających tożsamość.

- co to jest bilet pasażerski ?

Bilet pasażerski stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i uiszczenia opłaty za przewóz. Bilet pasażerski ma postać zapisu cyfrowego (elektronicznego) w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji użytkowanym przez Przewoźnika. Pasażer zobowiązany jest znać i podać numer biletu przy odprawie pasażerskiej na terminalu promowym.

 Bilet pasażerski ma charakter biletu imiennego (uprawnia do przewozu jedynie osobę(y) której(ych) dane osobowe figurują na bilecie).

 

- jakie dokumenty należy posiadać podczas odprawy pasażerskiej?

Dokumenty stwierdzające tożsamość  czyli paszport, dowód osobisty (ten wymóg dotyczy również dzieci).

Kierowca pojazdu powinien posiadać, niezależnie od prawa jazdy i oryginału karty rejestracyjnej, również polisę ubezpieczeniową, międzynarodową kartę pomocy drogowej (tzw. Green Card) oraz oznaczenie kraju rejestracji pojazdu. Z obowiązku posiadania Green Card, zgodnie z przepisami unijnymi, zwolnieni są obywatele państw należących do Unii Europejskiej.

 

- jak wcześnie należy zgłosić się do odprawy pasażerskiej?

Pasażerowie oraz pojazdy muszą zgłosić się do odprawy najpóźniej 90 minut przed planowanym odejściem promu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować  skreśleniem z listy pasażerów i pojazdów.

Odprawa kończy się:

- dla pasażerów pieszych: 15 minut przed odejściem promu

- dla pasażerów zmotoryzowanych: 30 minut przed odejściem promu.

 

- czy samochody z instalacją  gazową są dopuszczone do podróży promem?

Tak. Zabronione jest natomiast   przewożenie benzyny w kanistrach i innych pojemnikach, butli napełnionych gazem propan-butan oraz innych niebezpiecznych materiałów.

 

- czy możliwa jest podróż ze zwierzęciem domowym?

Pasażer przewożący zwierzę domowe, poza dodatkową opłatą za przewóz zwierzęcia, zobowiązany jest wykupić, do swojej dyspozycji,  wyznaczoną  kabinę na promie i odpowiada jednocześnie za jej stan sanitarny. W przypadku braku takiej kabiny nie jest możliwy przewóz zwierząt domowych. Ilość takich kabin jest ograniczona.

W miejscach ogólnodostępnych, pasażer podróżujący z psem, ma obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu.

Podróżujący zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami weterynaryjnymi danego kraju oraz do posiadania wszystkich dokumentów niezbędnych do wwiezienia zwierzęcia do kraju przeznaczenia.

Przewoźnik może odmówić przewozu zwierząt, jeżeli ich pobyt na statku, wg oceny przewoźnika, uznany zostanie za zagrażający bezpieczeństwu pasażerów lub załogi. W takim przypadku uiszczona opłata podlega zwrotowi.

 

- nie otrzymałem potwierdzenia  rezerwacji internetowej, co robić?

1. W przypadku kiedy wykonanie rezerwacji zostało zakończone podaniem numeru karty kredytowej i autoryzacja płatności przez Operatora Kart Kredytowych  - rezerwacja została potwierdzona i usługa zakupiona.  Jeśli  nie wydrukowaliście Państwo biletu sprzedaży, prosimy wówczas  o kontakt z naszymi przedstawicielami w Morskich Biurach Podróży lub Terminalami  Promowymi.

2.W przypadku kiedy  wykonanie rezerwacji nie zostało zakończone płatnością - rezerwacja nie została zarejestrowana w systemie - konieczne jest ponowne wykonanie rezerwacji - samodzielnie  on- line, bądź telefonicznie-  (patrz sieć sprzedaży).

 

- chciałbym zmienić datę podróży w rezerwacji wykonanej samodzielnie (w systemie on-line)

Przy zachowaniu zasady konieczności dokonania zmiany nie później niż   24 godz.  przed rozpoczęciem rejsu  /data wpisana na bilecie/ - taka zmiana jest możliwa -  prosimy o kontakt z naszymi Morskimi Biurami Podróży  lub  Terminalami Promowymi

 

-jak długo jest ważny bilet promowy ?

Usługi przewozowe sprzedaje się tylko na określoną datę.Wykorzystanie usługi przewozowej może nastąpić w okresie 6 miesięcy od pierwotnie zadeklarowanej daty podróży, chyba, że warunki ofert specjalnych stanowią inaczej. Data rejsu może być zmieniona w wyżej wymienionym okresie pod warunkiem zarejestrowania zmiany w komputerowym systemie sprzedaży i rezerwacji nie później niż 24 godziny przed zadeklarowaną datą podróży. Nie zgłoszenie zmiany w wyżej wymienionym terminie spowoduje brak możliwości realizacji usługi bez prawa do zwrotu opłaty za przewóz.

 

- chcę zrezygnować z podróży (lub jej części)  i zwrócić bilet zakupiony  on-line - jak postąpić?

Warunkiem skorzystania z możliwości zwrotu biletu  jest zarejestrowanie rezygnacji w komputerowym systemie sprzedaży przewoźnika morskiego i rezerwacji nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem rejsu.  Wyjątek stanowią oferty specjalne, które nie podlegają zwrotowi.Dokonując  zwrotu, przewoźnik morski potrąca 25% opłaty netto za zakupioną usługę, jako opłatę manipulacyjną.

Zwrotu należności za usługę zakupiona  on-line  (po potrąceniu opłaty manipulacyjnej) następuje jedynie na rachunek karty, którą bilet został opłacony. W tym celu   prośbę dot.  chęci zwrotu  (całości lub części)  zakupionego biletu należy przesłać  na adres: zwroty@polferries.pl   podając następujące dane: imię, nazwisko, numer biletu oraz kontaktowy numer telefonu.

 

- chcę zrezygnować z podróży (lub jej części)  i zwrócić bilet opłacony przelewem na konto PŻB S.A.   lub wykupiony w oddziale Polferries  - jak postąpić?

Warunkiem skorzystania z możliwości zwrotu biletu jest zarejestrowanie rezygnacji w komputerowym systemie sprzedaży przewoźnika morskiego i rezerwacji nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem rejsu.  Wyjątek stanowią oferty specjalne, które nie podlegają zwrotowi.Dokonując  zwrotu, przewoźnik morski potrąca 25% opłaty netto za zakupioną usługę, jako opłatę manipulacyjną.

W tym wypadku zwrotu należności (po potrąceniu opłat manipulacyjnych) dokonuje się na konto wskazane przez właściciela biletu. W tym celu   informację dot.  chęci zwrotu  (całości lub części)  zakupionego biletu należy przesłać  na adres:  zwroty@polferries.pl   podając następujące dane: imię, nazwisko, numer biletu ,  kontaktowy numer telefonu, nazwę banku i numer konta , na które zwrot zostanie przekazany  oraz dane właściciela konta (imię i nazwisko, adres  lub w przypadku firmy-jej pełną nazwę z adresem) .

zamknij INFORMACJA DOTYCZĄCA COOKIES:

Strona polferries.pl korzysta z plików cookies do celów statystycznych oraz do działania systemu sprzedaży biletów.
Pliki cookies są używane tylko przy włączonej akceptacji cookies w przeglądarce internetowej.